Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2019. június 14.
1. BEVEZETÉS
A HARDROCK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 59.
2. em. 2.; cégjegyzékszám: 01 09 872444; adószám: 13181897-2-42) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a
www.budapestrooftopcinema.hu honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásai során Adatkezelőként
magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: „Érintett”) személyes adatait az
Adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott
szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és jelen adatkezelési
tájékoztatóban támasztott követelményeknek. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót
egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.budapestrooftopcinema.hu
weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A Tájékoztató hatályos tartalma
ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető. Ha az Érintett e-mail címe rendelkezésünkre áll,
kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.
Kérésére megküldjük az Érintett részére a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.
Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az Érintett kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az
adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, és kifejezetten elfogadta.
Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
 Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény –
(Infotv.);
 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
1.1. Adatkezelő adatai
HARDROCK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 59. 2. em. 2.
Ügyvezető: Besnyő Dániel
Az Adatkezelő elérhetőségei, amiken keresztül az Érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:
E-mail: info@budapestrooftopcinema.hu
Honlap: http://www.budapestrooftopcinema.hu/
2. AZ ADATVÉDELEM ALAPFOGALMAI
2.1. Személyes adat:
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)
kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy

különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg
egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
tényező alapján azonosítani lehet;
2.2. Hozzájárulás:
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és
amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.3. Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.4. Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a
személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,
törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
2.6. Adattovábbítás:
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.7. Nyilvánosságra hozatal:
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.8 Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9. Adatzárolás:
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának,
megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és
felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.10. Adatmegsemmisítés:
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.11. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.12. Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes
adatok feldolgozását végzi;
2.13. Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.14. EGT-állam:
Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam,
továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés
alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos
jogállást élvez;
2.15. Harmadik ország:
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
3. ADATVÉDELMI ALAPELVEK
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel
a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre
kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk
(1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak
védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel
(„korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes
adatokat.

4. AZ ADATKEZELÉS RÉSZLETES SZABÁLYAI
Az adatokhoz hozzáférők köre:
 az Adatkezelő munkatársai;
 az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;

 egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg
kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes
adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy
tudomására.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.
4.1 Fénykép- és videófelvétel készítésével kapcsolatos adatkezelés
A jegy megvásárlásával, valamint a budapestrooftopcinema.hu/aszf aloldalon található általános szerződési
feltételek elfogadásával az Érintett hozzájárul, hogy róla az Adatkezelő az általa rendezett esemény alatt
fénykép- és videofelvételt készítsen, melyet időbeli korlátozás nélkül online és offline felületen is
felhasználhat.
4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:
 Képmás: Adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése, az Érintett véleményének megjelenítése a
szolgáltatással kapcsolatban
4.1.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
4.1.3 Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását
az info@budapestrooftopcinema.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
4.2 Online jegyértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés
Az Érintett online is tud jegyet vásárolni a www.oneticket.hu weboldalon keresztül.
4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai:
 Teljes név: azonosítás, szerződés teljesítése
 E-mail cím: szerződés teljesítése, kapcsolattartás
4.2.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
4.2.3 Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha
az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek
vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A
gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a
szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a
kiállított számlán szerepelnek.
4.3. A honlapunkon elhelyezett sütikkel (cookie) kapcsolatos
adatkezelés
4.3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Azzal, hogy meglátogatja az Adatkezelő honlapját és az oldal tartalmát böngészi, elfogadja az alábbi
feltételeket.
Az Adatkezelő. egyes szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el az Érintettek
(felhasználók) számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak
során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával az
Érintetti szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat a látogató IP címe, látogatás
időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok
tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak az
http://www.budapestrooftopcinema.hu/honlap továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.
4.3.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A cookie-k használatát a látogató a
http://www.budapestrooftopcinema.hu/kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, az „Elfogadom”
gombra kattintva hagyhatja jóvá.
4.3.3 Az adatkezelés időtartama
Egy cookie élettartama a http://www.budapestrooftopcinema.hu/elhagyásának időpontjáig tart.
4.3.4 Az látogató cookie adatkezeléssel kapcsolatos joga
A látogató böngészőjében lehetőség van bármikor a cookie törlésre.
5. ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK
Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi
táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok
feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön
törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az
Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles
tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozók neve és
elérhetősége

Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység

Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor
Hugo utca 18-22.
Kapcsolat:
https://www.mhosting.hu/kapcsolat

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján
kezelt összes személyes adathoz fér hozzá.
Feladata az Adatkezelő által kezelt személyes
adatok tárolása.

OneTicket Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Francia út
41.
Kapcsolat:
https://oneticket.hu/kapcsolat

Az online jegyértékesítést végzi.

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679
Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében,
gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a
jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem,
különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés
korlátozása) gondoskodik.
Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési
nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne
tegye hozzáférhetővé más személy számára.
7. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÉRINTETTI JOGOK
Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó
rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18.,
19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.
7.1 Az Érintett hozzáférési joga
Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az Érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel
bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy
tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az
Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.
7.2 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
7.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon
kezeltük;
b) Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) Az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell; vagy
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése céljából;
c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos
indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.
7.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.
7.6 Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő,
ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy
– ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
7.7 A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes
adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor
a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK
irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül
sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.
7.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az
adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és
82. cikkei tartalmazzák.
7.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag
kötelező erejű döntésével szemben.
Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt
kell megindítani.
7.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-
nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.